ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ГЛИНАРА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ГЛИНАРА”

ZS Glinara

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Заштићено станиште „Глинара”.

ЗС „Глинара” налази се на јужном ободу Панонског басена, на територији града Београда, у општини Палилула, насељу Вишњица (Вишњичка коса), у близини десне обале Дунава.

Подручје које се предлаже за заштиту под називом „Глинара” представља јасно изражену просторну целину чију окосницу чини лесни одсек дужине 550 метара настао копањем леса за потребе циглане на Роспи ћуприји, а на ком су се након престанка антропогених активности, уз спонтани процес сукцесије, створили повољни еколошки услови за гнежђење пчеларице, брегунице и црне чиопе, строго заштићених врста птица од националног и међународног значаја. Бројност гнездећих парова ових врста је највећа у Србији уколико се број гнездећих парова разматра у контексту односа површине подручја и броја парова. Поред Тителског брега, ово је једино ванградскo станиште на ком се гнезди колонија црне чиопе.

ЗС „Глинара” обухвата површину од 30,38 hа на којој се успоставља режим заштите III (трећег) степена. Према структури површина KO Вишњица по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у јавној (48,82%), државној (35,79%) и приватној (15,39%) својини.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ЗС „Глинара” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 7. априла 2023. године Студију заштите Заштићеног станишта „Глинара” Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.