ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „БЕЛА РЕКА – РИПАЊ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „БЕЛА РЕКА – РИПАЊ”

ZS Bela reka-Ripanj

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Заштићено станиште „Бела река – Рипањ”.

ЗС „Бела река – Рипањ” налази се на око 30 km од центра града Београда, у подножју планине Авала, у насељу Рипањ, на територији Градске општине Вождовац.

Подручје које се предлаже за заштиту обухвата вештачко језеро „Бела река”, формирано на истоименој реци, и околни шумски комплекс. Подручје Беле реке представаља и зелену оазу унутар градског екосистема и својеврсан пример ботаничке баште и арборетума у природи. Са становишта биолошке разноврсности, станиште „Бела река – Рипањ” одликује се вредним богатством флоре и фауне, а изузетну вредност чини присуство строго заштићених и заштићених врста инсеката од националног и међународног значаја.

ЗС „Бела река – Рипањ” обухвата површину од 44,14 hа, на којој је утврђен режим заштите III (трећег) степена. Према структури површина KO Рипањ по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у државном (78%) и приватном (22%) власништву.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ЗС „Бела река – Рипањ” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 3. фебруара 2023. године Студију заштите Заштићеног станишта „Бела река – Рипањ” Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.