ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „KУЧАJ-БEЉAНИЦА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „KУЧАJ-БEЉAНИЦА”

Kucaj Beljanica

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Национални парк „Кучај-Бељаница”.

Национални парк „Кучај-Бељаница“ обухвата део планинског подручја источне Србије, ограничен са севера Жагубичком котлином, са истока борско-зајечарском депресијом, јужну границу чини планина Ртањ и превој Честобродица, а западну Велика Морава. Подручје Кучај – Бељаница је највећи кречњачки масива у Србији, састављен из две одвојене планинске целине - на северу се јасно издваја кречњачки блок Бељанице, а на југу преко долине Ресаве надовезује се пространа Кучајска површ. Подручје Националног парка „Кучај-Бељаница“ административно се налази на територијама општина: Деспотовац (К.О. Сладаја, К.О. Стрмостен и К.О. Јеловац), Жагубица (К.О. Жагубица, К.О. Мали Камен, К.О. Суви До, К.О. Изварица, К.О. Милановац и К.О. Крупаја), Бор (К.О. Злот II и К.О. Злот V) и Бољевац (К.О. Подгорац I).

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Национални парк „Кучај-Бељаница” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја. Укупна површина заштићеног подручја износи 45.371,62 ha. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I, II и III степена.

Подручја под режимом заштите I степена заузимају укупну површину од 3.042,77 ha (6,72% укупно заштићене површине). Налазе се на девет изолованих локација унутар природног добра. Локалитети који су укључени у овај режим заштите означени су као: „Суви До“, „Састав речица Пераст и Мале Тиснице“, „Прераст Самар“, „Бусовата“, „Јужни одсек Бељанице“, „Клисура Ресаве“, „Клисура Суваје“, „Винатовача“ и „Лазарев кањон“. Подручја под режимом заштите II степена заузимају укупну површину од 23.213,54 ha (51,16% укупно заштићене површине). Налазе се на три изоловане локације унутар природног добра. Локалитети који су укључени у овај режим заштите означени су као: „Тисница“, „Кучај-Бељаница центар“ и „Дубашница са Лазаревим кањоном“. Подручје под режимом заштите III степена заузима укупну површину од 19.115,31 ha (42,12% укупно заштићене површине) и обухвата територију Националног парка „Кучај-Бељаница“ која није под режимима заштите I и II степена.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје „Кучај-Бељаница“,представља део јединствене еколошке мреже Републике Србије под редним бр. 46 – „Кучај-Бељаница”. Велики диверзитет орнитофауне, као и присуство ретких и угрожених врста птица, сврстава подручје Кучајских планина и Бељаница, у међународно значајно подручје за птице Important Bird Areas IBAs (RS044IBA, RS045IBA). подручје Кучаја и Бељаница,се налази и у оквиру одабраног подручја за дневне лептире Prime Butterfly Areas – PBAs (Лазарев каљон 19 и Ресава 27). Због присуства значајног броја угрожених биљних и животињских врста и природних станишта који се налазе на Резолуцији 4. и 6. Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, простор Кучајских планина и Бељанице планина представља EMERALD подручје (РС0000043, РС0000047, РС0000055, РС0000061) у оквиру међународне међународне EMERALD мреже.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), Национални парк „Кучај-Бељаница“ сврстава се у I категорију – заштићено подручје међународног, националног односно изузетног значаја. Завод за заштиту природе Србије доставио је 22. децембра 2021. године Министарству заштите животне средине Студију заштите Национални парк „Кучај-Бељаница“.

Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.