ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ФУТОШКИ ПАРК”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ФУТОШКИ ПАРК”

Futoski park

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Футошки парк”.

Природно добро које се ставља под заштиту налази се на простору између улица Футошке, Николе Тесле, Хајдук Вељкове и Хотела „Парк” у Новом Саду, граду који територијално припада Јужнобачком округу, Аутономна Покрајина Војводина, Република Србија.

Футошки парк је пример парка специјалне намене који је пројектован око артешког купатила као енглески парк почетком XIX века.  Предлог заштите заснива се на извршеној ревизији природних и створених вредности Футошког парка који је први пут заштићен као Споменик природе 2006. године. Пописом дендрофлоре евидентирана је 101 врста, варијетет и форма. Поред ботаничких вредности, парк је станиште животињским врстама од којих су неке строго заштићене и заштићене у Републици Србији. Такође, има и васпитно-образовну, научно-истраживачку, развојну, санитарну, естетску и еколошку функцију.

СП „Футошки парк” заузима површину од 9 ha 27 a 4 m2 (КО Нови Сад I, Град Нови Сад). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја налазе се у јавној (98%) и државној (2%) својини. На подручју СП „Футошки парк” успоставља се режим заштите III (трећег) степена. У циљу ублажавања негативних утицаја средине на природно добро, око споменика природе је одређена заштитна зона површине од 10 ha 72 a 99 m2 (КО Нови Сад I).

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Футошки парк” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 26. новембра 2021. године Студију заштите Споменика природе „Футошки парк” Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.