ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ФОРЛАНД ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД БЕОГРАДА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ФОРЛАНД ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД БЕОГРАДА”

Dunav

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”.

ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” налази се на територији града Београда, на подручју градских општина Земун и Палилула, и обухвата две простране плавне зоне на левој обали Дунава – Црвенка (Бељарица) и Кожара, испресецане рукавцима (Дунавцима) и бројним барама и мртвајама.

Форланд леве обале Дунава код Београда је, поред Горњег Подунавља и Ковиљско-Петроварадинског рита, једна од највећих плавних зона у целој Србији, од великог значаја за еколошки интегритет екосистема Дунава. У појасу између насипа и реке (форланд) одржава се природни водни режим „зеленог коридора” који укључује ритове, аде, плавне шуме, кубике, рукавце и друга влажна станишта. Простор данашњег Форланда представљао је у скоријој прошлости део великог плавног подручја између Тамиша и Дунава, познатијег као Панчевачки рит, који је услед нагле урбанизације и мелиорације током прошлог века већим делом исушен. Овај простор је изузетно важан са аспекта очувања биолошке разноврсности будући да од појаве периодичног плављења зависе водена и влажна станишта која пружају уточиште многим ретким и угроженим биљним и животињским врстама. Циљ предлога заштите подручја Форланда је очување идентификованих темељних природних вредности, односно изворних, репрезентативних и естетских одлика предела, као и стварање услова за одрживо и контролисано коришћење простора.

Укупна површина ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” износи 1858,0541 hа. Својим већим делом (1854,9324 hа) припада територији градске општине Палилула (КО Ковилово и КО Борча), а мањим (3,1217 ha) територији градске општине Земун (КО Батајница). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја налазе се у државној својини (99,90%) и у својини Града Београда (0,10%). На подручју ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” установљавају се режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена.

У складу са поступком вредновања, утврђеним Правилником о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” испуњава услов за проглашење заштићеног подручја I категорије – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

Подручје форланда Београда припада eколошки значајном подручју Републике Србије, које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) издвојено под редним бр. 22 – „Ушће Саве у Дунав” и идентификовано као међународно и национално значајно подручје за птице (RS017IBA).

Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање Пределом изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда” буде поверено Јавном предузећу „Србијашуме” из Београда.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 1. фебруара 2022. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда” Министарству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.