ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЊА МОСТОНГА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЊА МОСТОНГА”

Mostonga

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Парк природе „Доња Мостонга”.

ПП „Доња Мостонга” налази се у Војводини на територији Западнобачког округа (између насеља Бач, Дероње и Каравуково), у сливном подручју некадашњег доњег тока реке Мостонге, данас деонице канала „Бачки Петровац-Каравуково” у саставу основне каналске мреже хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.

Доња Мостонга је типичан пример панонског предела са присутним станишним типовима и врстама карактеристичним за евроазијску степску зону, који у овом делу Европе достижу своје крајње границе или су јединствени за подручје Панонске низије. Као јединствен простор шумо-степе на заслањеном земљишту, ставља се под заштиту у циљу очувања и унапређења стања природних, предеоних и културних вредности – заштите станишта строго заштићених врста шумских, шумо-степских, слатинских и влажних станишта; унапређења стања осетљивих и за заштитy приоритетних станишних типова, као и популација угрожених врста; очувања културног наслеђа и традиционалних делатности које су у функцији очувања и управљања стаништима, као и интеграције ових вредности у развој локалних насеља.

ПП „Доња Мостонга” има површину од укупно 3.190,19 ha. Према структури површина катастарских општина (КО Бач, КО Дероње и КО Каравуково) по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (64,06%), приватној (0,57% + 31,15% у процесу реституције), јавној (4,22%) и другим облицима (< 0,01‰) својине. На заштићеном подручју успостављају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. Ради спречавања, односно ублажавања спољних утицаја, изван граница заштићеног подручја одређена је заштитна зона површине 2.550 ha.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПП „Доња Мостонга” сврстава се у II категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.

Простор Доње Мостонге је саставни део регионалног еколошког коридора који повезује водене и мочварне биотопе Подунавља, односно еколошки значајна подручја на територији Републике Србије. У складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), у бази података Покрајинског завода за заштиту природе идентификовани су елементи еколошке мреже који су обухвату ПП „Доња Мостонга”. У новоформираној мрежи европски значајних подручја за птице налази се и подручје „Шуме западне Бачке” под кодом RS075 „Foгests of West Backa” у које улазе и подручја унутар граница подручја предложеног за заштиту.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 13. јануара 2022. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Доња Мостонга” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.