Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије привредног друштва „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије привредног друштва „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднетог од привредног друштва „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 8/2. Надлежни орган обавештава јавност да је 02. јуна 2020. године привредно друштво „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад (регистровано код АПР са матичним бројем 21434507, са шифром делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада (отпадне гуме) у мобилном постројењу на територији Републике Србије. У мобилном постројењу ће се вршити: издвајање арматуре из отпадних „дампер“ гума и механички третман (сечење) отпадних гума на локацији произвођача отпада. Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic@ekologija.gov.rs Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 - 12 часова.