Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Барајеву, улица Богољуба Петковића број 2и, поднет од привредног друштва „Yunirisk“ д.о.о. Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Барајеву, улица Богољуба Петковића број 2и, поднет од привредног друштва „Yunirisk“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Барајеву, улица Богољуба Петковића број 2и, на к.п. бр. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 и 2907/1 све К.О. Барајево.

Активности које привредно друштво „Yunirisk“ д.о.о. Београд намерава да предузима су складиштење неопасног и опасног отпада, као и физичко-хемијски третман неопасног и опасног отпада, на локацији у Барајеву.

 Рок за достављање мишљења о поднетом захтеву је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h, уз претходну најаву на адресу otpad@eko.gov.rs