Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва ,,ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва ,,ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, поднетог од привредног друштва ,,ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка, улица Петра Драпшина бр. 21.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво ,,ЕКО ГРОЦКА“ д.о.о. Гроцка (регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 21143766; ПИБ: 109215752; претежна делатност: 3811 - Скупљање отпада који није опасан), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, дана 01. августа 2023. године.0

У мобилном дробиличном постројењу за третман неопасног отпада вршиће се уситњавање / дробљење отпада.

Мобилно постројење ће радити на територији Републике Србије на локацијама произвођача предметног неопасног отпада, односно на местима настанка отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: otpad@eko.gov.rs .

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова, уз претходну најаву на e-mail: otpad@eko.gov.rs.