Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом система регулационих објеката од камена или материјала из ископа за потребе унапређења међународног пловног пута, од км 178+200 до км 183+200, на к.п.бр. 989 и 987, КО Сремска Рача, на територији града Сремска Митровица, дана 23.06.2022. године, заведен под бројем 353-02-2269/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.