ЈП „Путеви Србије“ Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац,

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац,

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд поднео Министарству заштите животне средине захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови Милановац, на територији града Крагујевца, заведен под бројем 353-02-02808/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.