ЈКП „Београдски метро и воз“ - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта: изградње објекта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 1, заведен под бр. 353-02-01863/2022-03

ЈКП „Београдски метро и воз“ - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта: изградње објекта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 1, заведен под бр. 353-02-01863/2022-03

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта, ЈКП „Београдски метро и воз“, ул. Светозара Марковића бр.38-40, Београд, поднео је Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја    на животну средину Пројекта: изградње објекта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 1, заведен под бр. 353-02-01863/2022-03 од 27.05.2022. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.