"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" д.o.o., Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште неорганских киселина и осталих течних отпадних материјала, КО Шабац

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" д.o.o., Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште неорганских киселина и осталих течних отпадних материјала, КО Шабац

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта „ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште неорганских киселина и осталих течних отпадних материјала на катастарској парцели број 6915/39 КО Шабац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.