"БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча

"БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча

На основу чл. 14. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта "БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА" д.о.о. Београд, ул. Тошин бунар бр. 272 , поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове депоније са пратећим садржијама на локацији Винча, Градска општина Гроцка, Град Београд, на катастарским парцелама утврђеним у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 350-02-00104/2019-04 од 12.04.2019. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.