Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изгpaдњy викенд објекта с1, с2, м1 и м2 у две фазе на к.п. 955/6 и 955/7  К.О. Перућац на територији општине Бајина Башта у Националном парку „Тара“

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изгpaдњy викенд објекта с1, с2, м1 и м2 у две фазе на к.п. 955/6 и 955/7  К.О. Перућац на територији општине Бајина Башта у Националном парку „Тара“

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта, Невена Мајсторовић Учитеља Мариновића бр. 25, 32000 Чачак поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изгpaдњy викенд објекта с1, с2, м1 и м2 у две фазе на к.п. 955/6 и 955/7  К.О. Перућац на територији општине Бајина Башта у Националном парку „Тара“, заведен под бројем 353-02-03314/2023-03 од 30.08.2023.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија  424, као и на службеном сајту министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.