Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Фазне изградње Регионалног водовода Макиш – Младеновац

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Фазне изградње Регионалног водовода Макиш – Младеновац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ГУ Града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу, поднела Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Фазне изградње Регионалног водовода Макиш – Младеновац, VI и VII етапа, са пратећим објектима на к.п. у КО Младеновац (село), Влашка, Рајковац, све у ГО Младеновац, КО Бегаљица, Дражањ, све у ГО Гроцка, КО Мала Иванча, Мали Пожаревац, Поповић, Сопот, Ђуринци, Неменикуће све у ГО Сопот, заведен под бројем 353-02-1359/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.