''Водоградња'' д.о.о. Пуковац - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Националне куће БРУС 2, спратности Су+П+1, на  к.п.бр. 8/21, КО Брзеће, на територији општине Брус

''Водоградња'' д.о.о. Пуковац - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Националне куће БРУС 2, спратности Су+П+1, на  к.п.бр. 8/21, КО Брзеће, на територији општине Брус

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''Водоградња'' д.о.о. Пуковац, код Дољевца, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Националне куће БРУС 2, спратности Су+П+1, на  к.п.бр. 8/21, КО Брзеће, на територији општине Брус, дана 23.08.2022. године, заведен под бројем 353-02-3018/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.