Носиоца пројекта „Рафинерије нафте“ А.Д. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона антифриза (Објекат 008) и промена намене резервоара R2 (V = 30 m3)

Носиоца пројекта „Рафинерије нафте“ А.Д. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона антифриза (Објекат 008) и промена намене резервоара R2 (V = 30 m3)

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Рафинерије нафте“ А.Д. Београд, Панчевачки пут бр. 83, Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона антифриза (Објекат 008) и промена намене резервоара R2 (V = 30 m3) за складиштење кочионих течности у резервоар за складиштење етил алкохола (50% раствора) на К.П. 1016/2 К.О. Крњача, заведен под бројем 353-02-02584/2023-03..

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.