Носилац пројекта Стрељачки савез Србије - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса спортског стрелишта Стрељачког савеза Србије, ул. Службени пут Завода 5, Београд, КО Чукарица

Носилац пројекта Стрељачки савез Србије - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса спортског стрелишта Стрељачког савеза Србије, ул. Службени пут Завода 5, Београд, КО Чукарица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода бр. 5, 11030 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња комплекса спортског стрелишта Стрељачког савеза Србије, ул. Службени пут Завода 5, Београд, на КП. бр. 11595/11, 11596 и 11594/1 КО Чукарица, заведен под бројем 000323237 2023.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.