Носилац пројекта, Марко Бјелић ПР–Грађевинска радња INFINITY INVEST, из Чачка-Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Западне Мораве, на територији града Чачка

Носилац пројекта, Марко Бјелић ПР–Грађевинска радња INFINITY INVEST, из Чачка-Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Западне Мораве, на територији града Чачка

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Марко Бјелић ПР – Грађевинска радња INFINITY INVEST, из Чачка, насеље Јездина, Пут ка Караули 25, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Западне Мораве, на стационажи од км 140+100 до км 140+200, са дела к.п.бр. 1351/2, КО Коњевићи, на територији града Чачка, дана 19.10.2023. године, заведен под бројем 000339065 2023.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.