Носилац пројекта “Air Sеrbia ad”, Нови Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградња радионице за одржавање ваздухоплова и магацин резервних делова, К.О. Сурчин, општина Сурчин, град Београд

Носилац пројекта “Air Sеrbia ad”, Нови Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградња радионице за одржавање ваздухоплова и магацин резервних делова, К.О. Сурчин, општина Сурчин, град Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта “Air Sеrbia ad”, ул. Јурија Гагарина 12, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградња радионице за одржавање ваздухоплова и магацин резервних делова, на к.п. бр. 3742/20, у К.О. Сурчин, општина Сурчин, град Београд који је заведен под бројем 000309472 2023 14850 003 000 000 001.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.