ЈП ''Путеви Србије'' - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања државног пута IБ реда број 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле Воде – Голијски пут

ЈП ''Путеви Србије'' - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања државног пута IБ реда број 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле Воде – Голијски пут

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ''Путеви Србије'', поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања државног пута IБ реда број 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница Беле Воде – Голијски пут почетак измештања km 84+523.48 (km 0+000), крај измештања km 74+332.69 (km 12+843.00), који је заведен под бројем 353-02-3330/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства  и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.