Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“, Ул. Др Јована Суботића старијег бр.5, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“,на к.п. бр 1480/1 и1480/2 КО Савски венац, град Београд који је заведен под бројем 353-02-03210/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.