Фабрика картона „Умка“ д.о.о., Умка - Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Доградња објекта за сечење и складиштење картона у оквиру комплекса фабрике картона „Умка“ доо, КО Умка, Београд – Чукарица

Фабрика картона „Умка“ д.о.о., Умка - Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Доградња објекта за сечење и складиштење картона у оквиру комплекса фабрике картона „Умка“ доо, КО Умка, Београд – Чукарица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта Фабрика картона „Умка“ д.о.о., Ул. 13. октобар бр. 1, Умка - Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Доградња објекта за сечење и складиштење картона у оквиру комплекса фабрике картона „Умка“ доо, на кп. бр. 30633 КО Умка, Београд – Чукарица, заведен под бројем 353-02-03767/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.