"ELIXIR PRAHOVO" д.о.о., Прахово - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње и реконструкције складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала на катастарској парцели бр. 2300/1 КО Прахово

"ELIXIR PRAHOVO" д.о.о., Прахово - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње и реконструкције складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала на катастарској парцели бр. 2300/1 КО Прахово

На основу чл. 10. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистартсво заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта "ELIXIR PRAHOVO" д.о.о. Прахово, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње и реконструкције складишта неорганских киселина, отпадних течности и прашкастих материјала на катастарској парцели бр. 2300/1 КО Прахово.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.