„Цемпром доо“Чачак,Прељина-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:Постављање привременог објекта-Мобилне фабрике бетона на к.п.343 и делу к.п.344 КО Милићево Село за потребе извођење радова на изградњи Аутопута Е-763

„Цемпром доо“Чачак,Прељина-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат:Постављање привременог објекта-Мобилне фабрике бетона на к.п.343 и делу к.п.344 КО Милићево Село за потребе извођење радова на изградњи Аутопута Е-763

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „Цемпром доо“ Чачак, Прељина, 32000 Чачак поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Постављање привременог објекта - Мобилне фабрике бетона на к.п. 343 и делу к.п. 344 КО Милићево Село за потребе извођење радова на изградњи Аутопута Е-763, деоница Прељина- Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00, заведен под бројем: 353-02-01360/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.