„Belgrade airport” d.o.o. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола Тесла“ на делу к.п. бр. 5265 КО Сурчин

„Belgrade airport” d.o.o. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола Тесла“ на делу к.п. бр. 5265 КО Сурчин

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Belgrade airport” d.o.o. Београд, поднеo Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола Тесла“ на делу к.п. бр. 5265 КО Сурчин, на територији општине Сурчин, подручје града Београда који је заведен под бројем 353-02-02513/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.