Zahtevi za odlučivanje o potrebi

Složna braća d.o.o, Nova Varoš - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena na površinskom kopu ležišta „Radišića brdo“ kod Sjenice

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

26.05.2023.

„Beograd na vodi d.o.o.“ iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Fazna izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Bloku 22a na kp.br. 1508/400 KO Savski venac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

23.05.2023.

JP „Putevi Srbije“, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izmeštanje dela trase državnog puta IIAreda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železničke pruge, opština Rakovica i opština Voždovac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

22.05.2023.

JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje glavne merno-regulacione stanice (GMRS)

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

19.05.2023.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje inženjerskih objekata i instalacija za potrebe Centra za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana – Gamzigrad i to vodovodne i kanalizacione mreže

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

18.05.2023.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Pastrmskog ribnjaka „Staroplaninsko vrelo“, opština Pirot

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

18.05.2023.

''DDA - inženjering'' d.o.o, iz Badovinaca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine, na teritoriji SO Bogatić

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

17.05.2023.

„Beograd na vodi d.o.o.“ iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Fazna izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Bloku 22a na kp.br. 1508/400 KO Savski venac, grad Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

11.05.2023.

''BG EKSPLOATACIJA'' d.o.o, iz Vrnjačke Banje - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz priobalja na levoj obali reke Zapadne Morave, na teritoriji SO Vrnjačka Banja

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

10.05.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje stambene zgrade sa dva stana na k.p. br.  912/4 i 912/5 KO Konjska reka, potes Sekulić, NP „Tara“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.05.2023.