Zahtevi za odlučivanje o potrebi

Opšta bolnica Bor, ul.Dr Dragiše Mišovića broj 1, Bor, - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta  Tretman infektivnog medicinskog otpada u  postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

19.09.2022.

''NISKOGRADNjA RADOSAVLjEVIĆ'' d.o.o. Ćuprija - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda uz desnu obalu, iz korita reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

16.09.2022.

''NM KOP'' d.o.o. Beograd – Novi Beograd, Surčinska 225 B - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska na površinskom kopu ''Jakovo II''

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

16.09.2022.

„Belgrade airport” d.o.o. Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola Tesla“ na delu k.p. br. 5265 KO Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

13.09.2022.

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

12.09.2022.

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

12.09.2022.

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

12.09.2022.

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

12.09.2022.

''KARIN KOMERC MD'' d.o.o, iz Veternika - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bagerovanja rečnog nanosa iz korita reke Dunav

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

12.09.2022.

''RACCACOP'' d.o.o, iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine, na stacionaži od km 31+030 do km 31+125

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

12.09.2022.