Zahtevi za odlučivanje o potrebi

Nosilac projekta, D&S PADRINO d.o.o. - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju hotela ,,Srebrna Lisica“ spratnosti Su+N.Pr+V.Pr+2+3Pk, opština Raška

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

26.02.2024.

NIS a.d. Novi Sad, Blok Promet - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta u okviru kompleksa Skladišta ND Prahovo – Rezervoar R-5 sa tankvanom, opština Negotin

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

26.02.2024.

Nosilac projekta, Gorica Simić, Bajina Bašta - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje slobodnostojećeg stambenog objekta, spratnosti Pr+Pk,na katastarskoj parceli 38/7 K.O.Konjska Reka, Nacionalni park „Tara“

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

06.02.2024.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada na lokaciji Zavoda za javno zdravlje Užice na kp.br. 10648 KO Užice

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

30.01.2024.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje skladišta tehničkih gasova u okviru kompleksa Železara Smederevo,KO Radinac, grad Smederevo

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

23.01.2024.

Nosilac projekta, JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje brze saobraćajnice IB reda, od Kragujevca do veze sa državnim putem reda IA-A5 (E761) u Mrčajevcima

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

10.01.2024.

Nosilac projekta AD Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak RB Kolubara - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta montažnog placa za potrebe površinskog kopa „Polje E“, u Vreocima, naselje Kusanja, KO Vreoci

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

04.01.2024.

Nosilac projekta AD Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak RB Kolubara - zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za objekte prve faze industrijske i infrastrukturne zone PK „Radljevo Sever“, KO Brgule, opština Ub

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

04.01.2024.

Nosilac projekta, “Telekom Srbija ad”, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Izgradnja, bazne stanice PI53 PIU53 PIl53 PIO53 PIJ53 Trnski Odorovci na k.p.br. 8693 KO Trnski Odorovci, opština Dimitrovgrad

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

28.12.2023.

Nosioci projekta Zdravstveni centar Valjevo - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Zdravstvenom centru Valjevo na KP br. 2860/1 KO Valjevo, grad Valjevo

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

28.12.2023.