Zahtevi za odlučivanje o potrebi

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 133/2 TS Bačka Topola 2-TS Bačka Topola 1

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

21.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' d.o.o, iz Majura kod Šapca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

21.09.2023.

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 1136 TS Novi Sad 3-TS Novi Sad 5

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

20.09.2023.

''Račko Metal'' d.o.o., - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada, na k.p. broj 2506/2 KO Ljubić, Grad Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

18.09.2023.

JP „Putevi Srbije“ - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgpadnjy kraka 10 (10-1 i 10-2), kružnih tokova KT-0, KT-1 i saobraćajnice U1 u okviru petlje Bubanj potok

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

15.09.2023.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ogranak Beograd-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta betonske baze„Podunavci“sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci,opština Vrnjačka Banja

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

13.09.2023.

''Auto Makiš'' d.o.o, iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka pratećih sadržaja za korisnike autoputa na postojeće parkiralište državnog puta Ia reda br.2

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

08.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' d.o.o. lokacija 6, iz Majura kod Šapca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

08.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' d.o.o. lokacija 5, iz Majura kod Šapca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

08.09.2023.

''TEMPEST TRADE'' d.o.o, iz Majura kod Šapca - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Drine, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

08.09.2023.