''Рудник'' д.о.о, Мише Михајловића 2 - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9

''Рудник'' д.о.о, Мише Михајловића 2 - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће Рудник и флотација ''Рудник'' д.о.о, Мише Михајловића 2, Рудник, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац, дана 10.06.2022. године, заведен под бројем 353-02-2095/2022-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Горњи Милановац, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 29.07.2022. године, са почетком у 1000 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Горњи Милановац, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.