''Minth Automotive Europe'' д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, Град Шабац

''Minth Automotive Europe'' д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, Град Шабац

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ''Minth Automotive Europe'' д.о.о. поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, са пратећим објектима и инфраструктуром – производни објекат, постројење за третман технолошке отпадне воде, складиште хемикалија, складиште отпада, котларница, све на к.п. 2780/54 КО Мајур, Град Шабац, који је заведен под бројем 353-02-3101/2023-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Шапца, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама Града Шапца - Центру за стручно усавршавање, у улици Николе Тесла 1 А у Шапцу, који је у власништву Града Шапца, дана 27.10.2023. године са почетком у 1200 часова.