ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 05-2/I са припадајућим објектима од ГРЧ ''Мала нула'' до комплекса ГМРС ''Бежанија 2''

ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 05-2/I са припадајућим објектима од ГРЧ ''Мала нула'' до комплекса ГМРС ''Бежанија 2''

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ''Србијагас'' Нови Сад поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 05-2/I са припадајућим објектима (блок станице и чистачке станице), од ГРЧ ''Мала нула'' на к.п. број 4790/2 КО Сурчин, ГО Сурчин, Град Београд, до комплекса ГМРС ''Бежанија 2'' на к.п. број 6085 и 6086, КО Нови Београд, ГО Нови Београд, Град Београд, заведен под бројем 353-02-2782/2022-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Нови Београд, Град Београд, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама ГО Нови Београд, Град Београд, дана 30.09.2022. године са почетком у 11:00 часова.