ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње тунела превоја Кадињача, на државном путу IБ реда број 28, деоница Дуб – Дубци

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње тунела превоја Кадињача, на државном путу IБ реда број 28, деоница Дуб – Дубци

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње тунела превоја Кадињача, на државном путу IБ реда број 28, деоница Дуб – Дубци, на територији КО Заглавак, СО Бајина Башта и КО Стапаре, град Ужице, дана 26.07.2022. године, заведен под бројем 353-02-2699/2022-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана у просторијама Општинске управе Бајина Башта и у просторијама Градске управе града Ужица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 29.09.2022. године, са почетком у 1300 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Бајина Башта, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.