ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', из Београда, Булевар краља Александра 282 - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државн

ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', из Београда, Булевар краља Александра 282 - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државн

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд –Јужни Јадран, деоница Прељина – Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00, Депонија бр. 4, на територији КО Марковица, на подручју СО Лучани, дана 26.07.2022. године, заведен под бројем 353-02-2698/2022-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Лучани, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 09.09.2022. године, са почетком у 1200 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Лучани, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.