ЈП Електромрежа Србије - Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

ЈП Електромрежа Србије - Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6, укупне дужине око 8 километара, на КО Ниш – Ћеле кула, КО Ниш – Пантелеј, КО Доња Врежина, КО Брзи Брод, КО Нишка Бања, КО Суви До, све на територији Града Ниша заведен под бројем 353-02-2389/2021-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Ниша, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама Града Ниша, дана 22.10.2021. године са почетком у 1200 часова, на начин како је то прописано у складу са Инструкцијом Владе којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.