Нотификација Румуније за пројекат Черна вода

Нотификација Румуније за пројекат Черна вода

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству заштите животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној реализацији пројекта "Refurbishment of Cernavoda NPP Unit 1 and extension of intermediate dry spent fuel storage with Macstor – 400 modules“, број: 353-02-2359/2022-03 од 01.07.2022. године, у складу са чл. 3. ЕСПОО Конвенције.

Обавештавамо све заинтересоване органе/организације и јавност да се комплетна документација на енгл. језику везано за реализацију планираних активности налази на службеном сајту Министарства.

Заинтересовани органи/организације и јавност могу извршити увид у садржину горе наведене нотификације/обавештења, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства и доставе своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.