Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећег моста преко Гарашког језера на државном путу IIA реда бр.150, деоница Аранђеловац (Букуља) – Белановци, на км 42+276.798 преко Гарашког

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећег моста преко Гарашког језера на државном путу IIA реда бр.150, деоница Аранђеловац (Букуља) – Белановци, на км 42+276.798 преко Гарашког

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећег моста преко Гарашког језера на државном путу IIA реда бр.150, деоница Аранђеловац (Букуља) – Белановци, на км 42+276.798 преко Гарашког језера, са уклапањем у постојећу саобраћајницу на к.п. бр. 1666, 1966, 2487/2 КО Гараши, на територији општине Аранђеловац, заведен под бројем 353-02-02370/2021-03 од 23.08.2021. године.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.