SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, из Бора, Ђорђа Вајферта 29 - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ''Краку Бугареску Цементација 1''

SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, из Бора, Ђорђа Вајферта 29 - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ''Краку Бугареску Цементација 1''

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган, решавајући по захтеву носиоца пројекта, предузећа SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor – ogranak RBB, из Бора, Ђорђа Вајферта 29, донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ''Краку Бугареску Цементација 1'', на територији КО Кривељ, подручје града Бора, на катастарским парцелама дефинисаним Информацијом о локацији Градске управе града Бора, бр. 350-146/2020-III/05 од 19.10.2020.године, у складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09),  заведенo под бројем 353-02-1846/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту Министарства.

Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања.