Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00075/2022-07 од 12.05.2022. године.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства.

Против Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Београд, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања.