Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда бр.111 на к.п. бр.4227/4 и 4440 КО Нови Сад II и другим к.п у КО С. Каменица

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда бр.111 на к.п. бр.4227/4 и 4440 КО Нови Сад II и другим к.п у КО С. Каменица

На основу чл. 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда бр.111 на к.п. бр. 4227/4 и 4440 КО Нови Сад II и другим к.п у КО Сремска Каменица.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 424  и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Београд, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.