ЈП „Путеви Србије“ - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (брза саобр

ЈП „Путеви Србије“ - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (брза саобр

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (брза саобраћајница IБ реда) поддеоница 2: km 23+075 до km 46+000, на к.п. у КО Враново, КО Мала Крсна и КО Скобаљ на територији града Смедерева; к.п. у КО Драговац, КО Пожаревац, КО Ћириковац, КО Бубушевац, КО Братинац, КО Баре и КО Берање на територији града Пожаревца; к.п. у КО Сираково, КО Мајиловац, КО Ђураково, КО Поповац, КО Кисиљево, КО Тополовник, КО Кумане, КО Велико Градиште, КО Кусиће и КО Триброде на територији Велико Градиште и к.п. у КО Браничево, КО Поникве, КО Усије, КО Радошевац и КО Голубац на територији општине Голубац.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења, односно од дана објављивања у средствима информисања