ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), територија града Крагујевца

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), територија града Крагујевца

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови Милановац, на територији града Крагујевца, носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.