„Henkel Srbija“ д.о.о., Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - изградња објеката, транспортног моста за транспорт готових производа,

„Henkel Srbija“ д.о.о., Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - изградња објеката, транспортног моста за транспорт готових производа,

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - изградња објеката, транспортног моста за транспорт готових производа, уређење приступних саобраћајница са уређењем пешачких стаза и паркингом, на катастарској парцели  број 2880 КО Дедина, Град Крушевац, чији је носилац пројекта „Henkel Srbija“ д.о.о., Булевар ослобођења бр. 383, Београд, заведен под бројем: 353-02-02898/2021-03.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног  дана од 11-14 часова, и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања.