BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Аутопут Е-761, Појате – Прељина)

BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Аутопут Е-761, Појате – Прељина)

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Аутопут Е-761, Појате – Прељина) на km 24+000, на парцелама наведеним у захтеву у КО Читлук и КО Јасика, на територији града Крушевца, носиоца пројекта BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд, ул. Ресавска бр. 23 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.