Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

„CHEMPRO“ D.O.O. - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenja za tretman opasnog ambalažnog otpada na KP br.2104 KO Leskovac, Grad Leskovac

Na osnovu člana 25. i člana 29.

16.05.2022.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta "SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor - Rudnik bakra Majdanpek, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta "Valja Fundata", u Majdanpeku

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

09.05.2022.

JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće

Na osnovu člana 25. i člana 29.

11.04.2022.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg skladišta rastvora smole i proizvodne hale u cilju prenamene objekta za tretman zauljenog materijala na k.p. broj 547/1 i 547/7 KO Sukovo, SO Pirot

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

01.04.2022.

''Biogor Oil'' d.o.o. Sukovo - Rešenje za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg skladišta rastvora smole i proizvodne hale

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

31.03.2022.

SERBIA ZIJIN COPPER DOO - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ''Kraku Bugaresku Cementacija 1'', na teritoriji KO Krivelj

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.03.2022.

SERBIA ZIJIN COPPER DOO -Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta otkopavanja i pripreme krečnog kamena u ležištu ''Zagrađe-5'', na terioriji KO Donja Bela Reka, grad Bor, na katastarskim parcelama definisanim

 Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.03.2022.

SERBIA ZIJIN COPPER DOO-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta otkopavanja i pripreme krečnjaka na kamenolomu ''Krivelj'', KO Krivelj, na teritoriji grada Bora

 Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.03.2022.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta „EKSPLOKAM“ d.o.o. Blace, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK ležišta „Varnica“ kod Ražnja

   Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

22.03.2022.

„PROFI ASFALT“ d.o.o.-Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera i krečnjaka kao TGK u ležištu ''Zrnce''

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

22.03.2022.