Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada, sve na na k.p. 1562/2, KO Kragujevac 1, Grad Kragujevac

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

10.06.2021.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje umetnute poletno-sletne staze (12R-30L) sa sistemom rulnih staza na Aerodromu „Nikola Tesla“

Na osnovu člana 25. i 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.06.2021.

IGM ''MLADOST'' d.o.o, Leskovac - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske sirovine na površinskom kopu ''Lučina''

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

11.05.2021.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka, na katastarkoj parceli broj 2571/15 KO Radinac, Grad Smederevo

Na osnovu člana 25. i člana 29.

12.04.2021.

"JP Elektroprivreda Srbije" - Beograd, Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekata TENT, za blokove A1 i A2

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3.

16.03.2021.

"MINERAL RS" d.o.o, Novi Beograd - Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK ležišta "Sušica" i "Rusavica"

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

11.03.2021.

"JUGO-KAOLIN" d.o.o. – Ogranak ''KOPOVI'' Ub - Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije keramičarske gline ležišta "Boj Brdo"

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

11.03.2021.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2x110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ''Tamnava Zapadno polje'' – TS ''Valjevo 3'' – uvođenje u TS 110/35 kV ''Ub'', ukupne dužine od oko 8 km

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

09.02.2021.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 09-4/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin, sa pratećim objektima

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

09.02.2021.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje radio bazne stanice "KG3488_03 CA_Ivanjica_3"

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

08.02.2021.