"SERBIA ZIJIN COPPER" Д.О.О., Бор - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прерада топионичке шљаке у "Serbia Zijin Copper" - Бор

"SERBIA ZIJIN COPPER" Д.О.О., Бор - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прерада топионичке шљаке у "Serbia Zijin Copper" - Бор

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прерада топионичке шљаке у Serbia Zijin Copper - Бор,  заведен под бројем 353-02-01849/2021-03, носиоца пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O., Ђорђа Вајферта 29, 19210 Бор.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.