Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о проц. утицаја на животну средину пројекта: Изградња новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу деоница: Лучани-Лис

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о проц. утицаја на животну средину пројекта: Изградња новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу деоница: Лучани-Лис

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу II А реда бр.181, место Крстац, деоница: Лучани-Лис, ИД моста10382, на к.п. бр. 1340, 419/4, 419/7, 417/1, 418/1, 418/3, 419/3, 416/4, 417/3, 418/4, 418/2, 419/1, 419/6, 419/5, 419/2 и 1337 КО Крстац и к.п. бр. 1334, 994/2, 994/1, 993/2, 1346, 991/6, 990/1, 993/1, 992/1, 1348, 991/8, 992/2, 995/2, 995/3, 995/1 и 1326/3 КО Лисице, Oпштина Лучани, заведен  под бројем 353-02-02999/2021-03

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.