Општина Мајданпек, Светог Саве бб - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: заштите западне обале Дунава у Доњем Милановцу од штетног дејства таласа

Општина Мајданпек, Светог Саве бб - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: заштите западне обале Дунава у Доњем Милановцу од штетног дејства таласа

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

    

                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: заштите западне обале Дунава у Доњем Милановцу од штетног дејства таласа, заведен под бројем 353-02-00703/2022-03, носиоца пројекта Општина Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 424 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.