ЈП ''Електропривреда Србије'' огранак „ХЕ Ђердап“ Кладово, Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта

ЈП ''Електропривреда Србије'' огранак „ХЕ Ђердап“ Кладово, Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - трајна санација обалоутврде на кп. бр. 3045/1, 3380/1, 3473/51, 3800, 4289/1, 4289/3, 4288/1, 3473/97 КО Доњи Милановац, на територији општине Мајданпек.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.