„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „РТХ“ КО Бор 2, на територији града Бора

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „РТХ“ КО Бор 2, на територији града Бора

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „РТХ“ на кп.бр. 4400/11, 4400/77, 4400/88 и 4400/89 КО Бор 2, на територији града Бора, заведено под бројем 353-02-04398/2022-03, носиоца пројекта „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Ђорђа Вајферта 29 Бор.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.