„Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор - Решење којим се носиоцу пројекта одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 х 106 тона руде годишње

„Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор - Решење којим се носиоцу пројекта одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 х 106 тона руде годишње

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 х 106 тона руде годишње.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства.

Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије, путем овог органа, у року од 15. дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.